Rekrutacja

Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:
1. Edukacja na poziomie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami od 7 do 24 roku życia:
– orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
– decyzja dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły przysposabiającej do pracy, do której wychowanek został zapisany, zezwalająca na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
2. Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 roku życia:
– orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (w przypadku wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną),
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole:
– opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

Decyzję o przyjęciu wychowanka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie podejmuje dyrektor. Decyzja ma formę pisemną.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 864 37 09 lub w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów.

Skip to content