Oferta

Ośrodek Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Staszowie zapewnia:
– realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami od 7 do 21 roku życia,
– realizację obowiązku nauki na poziomie szkoły przysposabiającej do pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami do 24 roku życia,
– zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną od 3 do 25 roku życia,
– wczesne wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole,
– rehabilitację,
– opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków obejmującej w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się.

Skip to content