O nas

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) w Staszowie został utworzony w 2000 r. Jest specjalistyczną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie.

Cel główny:
uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Cele szczegółowe w stosunku do wychowanków:
– poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu,
– poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu,
– poprawa sprawności procesów poznawczych,
– rozwój osobowości,
– rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie,
– rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
– rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,
– rozwój umiejętności współżycia w grupie,
– rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

Zadania:
– realizacja obowiązku szkolnego na etapie szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami,
– realizacja obowiązku nauki na etapie szkoły przysposabiającej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami,
– prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole,
– organizacja opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującej w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem,
– prowadzenie rehabilitacji leczniczej i opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego w ramach świadczeń specjalistycznych.

Skip to content